Většina lidí si myslí, že vytvořit dotazník je jednoduchá věc. V momentě kdy sednou k počítači zjistí, že to tak jednoduché není jak by se mohlo zdát. Abychom Vám usnadnili tvoření dobrých, nebo chcete-li ideálních dotazníků, představujeme Vám Top 10 chyb, které se vyskytují v průběhu tvoření dotazníku a jak se jim vyhnout.

1. Odpovídající pořadí otázek

Chyba: V některých dotaznících se můžeme setkat s nedodržením pravidla „od obecného ke konkrétnímu”. Někdy se stává, že jsou v první řadě umisťovány otázky, které určují obsah následujících odpovědí, nebo působí na bod zachování respondenta pomocí dřívejších otázek. Pokud umísťujete často těžší otázky na začátek dotazníku, odrazujete tím respondenta od dalšího výzkumu.
Rada: Radíme seřadit otázky tak, aby co nejvíce odpovídali potřebám respondenta a usnadňovali mu odpovídání. Využitím níže uvedených řešení uniknete těmto chybám:

  1. První otázka by měla být pro respondenty jednoduchá a měla by vzbudit jeho zájem
  2. Pořadí otázek by mělo být takové, že od jednodušších otázek se bude přecházet k těžším
  3. Vztahy mezi otázkami by měly být takové, aby stále budily zájem respondenta a připravovaly ho nanásledující otázky

2. Nutnost otázky

Chyba: V dotaznících jsou často umístěny zbytečné otázky, které nepomáhají řešit jakýkoliv výzkumný problém.
Rada: Každá otázka má svůj specifický význam. Jestliže nejsme schopni určit k čemu nám budou data z obdržené odpovědi, otázku zamítněte. Existují však dvě vyjímky tohoto pravidla:

  • Na začátku dotazníku můžete umístit několik neutrálních otázek za cílem připravení respondenta na citlivé a osobní otázky
  • Používáme neutrální otázky, abychom skryli účel, nebo sponzora výzkumu

3. Filtrovací otázky

Chyba: Někdy se stává, že v dotazníku nalezneme otázky, které jsou povinné a nutí respondenta k odpovědi ikdyž nemůže, nebo nechce. Například:  „Jak často jezdíte autem?”
Rada: Otázka by měla předpokládat schopnost respondenta odpovědět. Abychom se vyhnuli chybě, náleží před takovou otázku dát otázku filtrovací, která nám pomůže oddělit respondenty s řidičským průkazem od těch co řidičský průkaz nevlastní. Portál Netquest.cz Vám umožňuje vytvořit různé cesty odpovědí. Co to znamená? Dělením dotazníku na několik stránek vytváříme stezky, po kterých se bude respondent pohybovat v závislosti na jeho odpovědích. Abychom to mohli využít, musíme vytvořit 2 – 3 stránky s otázkami a následně otevřít editaci dotazníku. Tam označíme, aby po vybrání např. odpovědi „Ano”, byl respondent přesměrován na stranu č. 2 a při odpovědi „Ne”, respondent zakončil dotazník, nebo byl přesměrován na stranu č. 3.

1

4. Rozsah otázky

Chyba: Umístěním otázek do dotazníku, které se vztahují k více oblastem, např. „Je automobil Fiat Panda výhodný a ekonomický?”
Rada: Do dotazníku přidávejte otázky týkající se pouze jednoho tématu, např. když může mít respondent dilema jestli odpovědět pozitivně, nebo negativně. Respondent si může myslet, že automobil je ekonomický, ale ne zase tak výhodný. V takovém případě je vhodné použít dvě osobní otázky.

5. Výběr slovníku

Chyba: Existují otázky, které obsahují nejasné formulace, hovorový jazyk, dvojznačné fráze, nebo slova, která patří k málo populární terminologii.
Rada: Výrazy, nebo fráze v otázce by měly být přizpůsobeny úrovni a typu vzdělání respondenta. V případě, kdy nemáme vliv na výběr zkoumané skupiny – skupiny s nejnižším vzděláním. Zvláštní slova bychom měli vysvětlit na příkladu. Kromě toho by měly být otázky postaveny jednoduše a výstižně, aby bylo přesně a jasně poznat o co Vám jde.

6. Působivost a emocionálnost v otázkách

Chyba: V některých dotaznících se objevují otázky, které můžou nechtěně respondentovi vnutit odpověď, např. „Jak hodně oceňujete nejnovější ekonomický model automobilu Fiat Panda?”. V této otázce byly použity emocionálně zabarvená slova, která automaticky respondentům vnucuje odpověď.
Rada: Nejjednodušší rada je, aby jste se vyhnuli tomuto typu otázky, snažit se formulovat otázky jiným způsobem. Také si můžete dávat pozor před používáním emocionálně zabarvených slov, jako: chudý, luxusní, krize, hlad, socialismus, nejlepší, atd..

7. Problémové otázky

Chyba: V dotaznících se objevují otázky na dráždivá témata, které jsou z pohledu výzkumu velmi vážná. Někdy se také vyskytují otázky, ve kterých se od respondentů očekává zveřejnění některých tajemství (obchodní, finanční, soukromé). Umístění problémových otázek na začátek výzkumu může způsobit, že respondenti se budou cítit trapně a dotzník zavřou než by odpovídali. Ukázkovým příkladem problémové otázky je např. „Jaká je Vaše měsíční mzda?”.
Rada: V takovém případě doporučujeme tzv. nepřímé otázky, které před respondentem skrývají skutečný účel zkoumání. Nejjednodušší způsob je požádat respondenty o ocenění jiných osob, nebo jejich vztah k třetím osobám. Respondent pak obvykle odhalí svůj vlastní názor aniž by si toho byl vědom.

8. Formulace odpovídajicích odpovědí v uzavřených otázkách

Chyba: Občas se v dotaznících objeví uzavřená otázka, na kterou respondent nemůže odpovědět, když nemá vlastní odpověď. Jedná se hlavně o případy kdy se otázka týká např. oblíbené muziky a v odpovědích se nachází jen 4 možnosti (každý ví, že je jich více).
Rada: V případě, že existuje mnoho možností odpovědí, je dobré označit v nastavení otázky „vlastní odpověď” při odpovědi „jiná (jaká?)”, aby měl respondent možnost napsat svůj vlastní výběr.

9. Volba druhu otázky

Chyba: Na mnoha místech se můžete setkat se špatně zvoleným typem otázek. V místě, kde by se měla objevit uzavřená otázka, je otázka otevřená a naopak. Vyskytují se i dotazníky, ve kterých jsou nastaveny otázky s více možností výběru pro odpovědi ano/ne. Je to logická chyba, které vede ke zkreslení skutečných výsledků.
Rada: Abychom vybrali správný druh otázky k očekávané odpovědi, měli bychom vědět v jakých případech budeme používat které otázky.

  1. Uzavřená otázka – jsou snadnější pro tazatele i dotazovaného. Jsou zdrojem poměru nevelkých chyb. Eliminují hlavně neschopnost respondenta odpovědět a dává mu na výběr celou řadu odpovědí.
  2. Otevřená otázka – podporuje respondenta ke svobodné, neohraničené žádnými podmínkami, odpovědi. Odpovědi na otevřené otázky jsou velmi rozdílné a unikátní. Vadou otevřených otázek je nechuť respondentů dlouze odpovídat vlastními slovy.

10. Úzká skupina odběratelů

Chyba: Stává se, že vytvořené dotazníky směřují k úzké skupině odběratelů, např. skupina přátel hrajících kuželky, nebo přednášející na kurzu sbírá stanoviska účastníků kurzu. Nesprávné je zpřístupnění dotazníku všem uživatelům Netquest.cz.
Rada: Stačí, když při nastavování dotazníku vyberete funkci „zpřístupnit pomocí odkazu”. V tomto případě nebude Váš dotazník zbytečně v databázy dotazníků a Vaši přátelé po obdržení odkazu s dotazníkem, samozřejmě rádi odpoví na Vaše otázky.

pic2

Nikdo však není neomylný i při zachování všech zásad a může se stát, že některé prvky dotazníku jsou nesrozumitelné a v odpovědích se vyskytují chyby. Aby se tomu zabránilo, stačí provést pilotáž. Jestliže dotazník vyplní pár osob, poskytne Vám to cenné informace a dotazník bude z chyb.